Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in onze webshop (www.chillwood.nl).
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Chillwood. Deze tekst geldt vanaf 01 juni 2016.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Chillwood vanaf nu te noemen “de Ondernemer” en de Consument, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien de Ondernemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 - Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van hetaanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden roducten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 3. Prijzen en specificaties op www.chillwood.nl worden zo goed mogelijk gecontroleerd, maar aansprakelijkheid voor vergissingen en omissies worden wordt niet aanvaard, hoewel al het mogelijke wordt gedaan om de zorgvuldigheid te garanderen.
 4. De op de webshop vermelde prijzen zijn inclusief BTW en inclusief verzendkosten. Andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen administratiekosten zijn inclusief, tenzij andersaangegeven.

Artikel 3 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.

Artikel 4 - Retourneren, Reclames en Annuleringen

 1. Indien de Consument producten wil retourneren dient deze binnen 7 werkdagen na aflevering een retouraanvraag in te dienen, met daarin een duidelijke reden voor de retourzending. Indien de Consument van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken, moet het retourneren geautoriseerd worden door de Ondernemer, alvorens de producten retour gezonden worden. De Consument stuurt een e-mail naar info@chillwood.nl met daarin het ordernummer en ontvangt binnen 2 werkdagen een authorisatiecode van de Ondernemer.
 2. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product niet gebruiken en slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 3. De Consument zal na ontvangst van de autorisatiecode het product binnen 2 werkdagen retour zenden aan de Ondernemer met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk -in de originele staat en verpakking, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Indien de Ondernemer de retourzending binnen de gestelde termijn en in goede conditie ontvangt, zal de Ondernemer het reeds betaalde bedrag voor de producten zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen. Let op: alle verzendkosten en het verzorgen van de zending zijn voor de Consument.
 5. Uitzondering zijn producten die door hun kenmerken niet geretourneerd kunnen worden en die duidelijk als zodanig via de webshop worden aangeboden.
 6. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die voor buitengebruik zijn en bij de Consument buiten hebben gestaan;
e. die na akkoord en ondertekening van een pakbon niet aan de wensen voldoen;
f. die in de sale en/of showroom zijn aangeschaft.

Artikel 5 - Conformiteit en Garantie

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 6 – Levering en uitvoering

 1. Als plaats van verzending of levering geldt het adres dat de Consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Producten geschikt voor verzending middels brievenpost of pakketpost worden via een pakketdienst verzonden, producten die te zwaar of te groot zijn voor pakketpost worden door een chauffeur van de Ondernemer zelf geleverd.
 4. Levering geschied altijd in overleg met de Ondernemer. Indien de Consument op een vooraf afgesproken tijdstip voor levering niet aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, worden er leverkosten in rekening gebracht welke afhangt van de gereden kilometers.
 5. Indien de Consument de goederen niet op de afgesproken leverdatum kan ontvangen, dient toch het volledige restbedrag van de factuur voldaan te worden op die datum. Indien de goederen door de Consument langer dan 3 weken opgeslagen moeten worden, mag de Ondernemer hier opslagkosten voor rekenen.
 6. Bij aflevering van producten waarop geen herroepingsrecht ligt dient de Consument de pakbon van de chauffeur te ondertekenen voor een goede en volledige ontvangst van alle goederen die vermeld staan op de pakbon. Bij aflevering dient de Consument het product zelf grondig te controleren op beschadigingen of onjuistheden. Gaat de Consument niet akkoord met het geleverde dan zal de chauffeur het product per direct retour nemen. Een getekende pakbon voor akkoord neemt de Consument het recht op herroeping van het product weg.
 7. Levering is altijd exclusief plaatsing tenzij anders afgesproken. Wij leveren alleen op de begane grond.


Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Indien de Ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Ondernemer is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. De Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Ondernemer toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. De Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van Consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 6. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 7 - Intellectuele eigendom

De Ondernemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De Ondernemer heeft
het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Consument ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

KvK te Arnhem: 63397498
BTW nr: NL1294.40.231.B.02